Poradíme Vám tel.: 608 100 544
Posouzení klinické účinnosti a bezpečnosti kapustovitých rostlin

Posouzení klinické účinnosti a bezpečnosti kapustovitých rostlin

Posouzení klinické účinnosti a bezpečnosti kapustovitých rostlinných fotochemických látek

Deanna M. Minich, PhD, FACN, CNS, a Jeffrey S. Bland, PhD

Doplňování výživy fotochemickými látkami indol-3-karbinol (I3K) a 3,3´-diindolylmetan (DIM) získanými z kapustovitých rostlin je oblastí aktivního zájmu vzhledem k jejich roli v metabolismu estrogenů. Posouzení je zaměřené na diskusi, která složka kapustovitých rostlin je vhodná pro klinické použití a vyhodnocuje jejich účinnost a bezpečnost. Pro I3K je k dispozici podstatně více klinických studií než pro DIM. Užívání I3K vede k příznivým změnám v hormonálních ukazatelích a existují omezené důkazy o podobném účinku při podávání DIM. Je nutné uskutečnit další výzkum na lidech pro hlubší posouzení bezpečnostního rizika DIM. Aktuální údaje neukazují na skutečnost, že DIM může mít příznivější klinický účinek v porovnání s I3K.

Klíčová slova: kapustovité rostliny, indol-3-karbinol, 3,3´-diindolylmetan, 2-hydroxyestron, 16-α-hydroxyestron
© 2007 International Life Sciences Institute (Mezinárodní ústav přírodních věd)
doi: 10.1301/č. 2007 červenec 259–267

CO JE TO INDOL-3-KARBINOL?
Epidemiologické a prospektivní klinické studie ukázaly skutečnost, že populace, které konzumují větší množství kapustovité zeleniny, mají nižší výskyt rakoviny a lepší biochemické ukazatele (např. snížený oxidativní stres).1-3 Rozsah důkazů potvrzujících výhody příjmu ovoce a zeleniny je ve skutečnosti dostatečně přesvědčivý. Úřad pro potraviny a léky v USA (FDA) povolil v roce 1993 používání dvou zdravotních vyhlášení poukazujících na vztah mezi zvýšeným příjmem zeleniny a ovoce a sníženým výskytem rakoviny (příklad povoleného vyhlášení na etiketě: „Strava s nízkým obsahem tuku a zvýšeným příjmem ovoce a zeleniny může snížit riziko některých typů rakoviny, což je onemocnění spojené s mnohými faktory.“). Zdraví prospěšné účinky ovoce a zeleniny jsou připisované mnohým potravinovým složkám, včetně vlákniny, vitaminům a minerálům. Avšak nejdůležitější příznivé účinky kapustovité zeleniny, jako je brokolice, růžičková kapusta, zelí a květák, se připisují skupině složek obsahujících síru, které se nazývají glukosinoláty, specifičtěji indol-3-karbinol (I3K) (obrázek 1),4-7 fytochemické látce získané hydrolýzou glukosinolát glukobarzininu a katalyzované enzymem myrosinázou. Myrosináza a glukobrazinin, které jsou normálně oddělené v nepoškozených buňkách rostlin, se spojí během krájení, vaření, mražení nebo lisování kapustovitých rostlin a tak umožní vznik I3K.8

Dr. Minich a Dr. Bland jsou zaměstnanci společnosti Metagenics, Inc., oddělení výzkumu a vývoje, Gig Harbor, Washington. Adresujte, prosím, veškerou korespondenci na adresu: Dr. Deanna Minich, Metagenics, Inc., 9770 44th Avenue NW, Suite 100, Gig Harbor, WA 98332; tel: 253-851-3943; fax:
253-851-9749; e-mail: deannaminich@metagenics.com

INDOL-3-KARBINOL VEDE KE VZNIKU VÍCE METABOLITŮ
VČETNĚ 3,3´-DIINDOLYLMETANU

I3K po konzumaci přichází do kyselého prostředí žaludku, kde velmi rychle podléhá kondenzační reakci, která vede ke vzniku asi 15 nebo i více dalších oligomerických složek.9 Ne každá z těchto složek byla podrobně prozkoumána s ohledem na jejich bioaktivitu. Avšak tři hlavní produkty reakce mají jednoznačnou biologickou účinnost.10, 11
Například hexahydrocyklonon triindol se váže na estrogenní receptory a vyznačuje se podobnou chemickou strukturou jako tamoxifen, indolo[3,2-b]karbazol projevuje antiestrogenní aktivitu a podporuje fázi I detoxifikačního účinku a 3,3´-diindolylmetan (DIM) (obrázek 2) se vyznačuje antiproliferativní aktivitou na více rakovinných buňkách a zvířecích modelech.12–17

Dosud byl DIM zkoumaný intenzivněji než jiné metabolity I3K. Někteří výzkumní pracovníci vyslovili předpoklad, že ve skutečnosti I3K může jednoduše plnit roli jako složka prekurzoru pro DIM, který je na rozdíl od I3K přítomný v krvi osob, kterým byl podáván I3K.18 Přibližně 10 až 20 % I3K je metabolizováno na DIM.19–21
Toto procento se může lišit v závislosti na možné variabilitě konverze I3K na DIM. Klinicky hodnocená dávka dodávaného I3K je často tři- až šestkrát větší než dávka DIM. Jelikož I3K je prekurzor nebo „rodič“ pro různé typy složek s různými účinky, je logické, že pro maximální biologickou aktivitu je požadováno větší množství I3K ve vztahu k zabezpečení zvoleného účinku pouze jednoho z metabolitů I3K.

Existují určité náznaky, že tyto složky mohou působit ve shodě. Stresser a spol.22 podávali I3K potkanům a kvantifikovali hladiny metabolitů I3K ve tkáních. Výsledky ukázaly na skutečnost, že individuální hladiny metabolitů, včetně indolo[3,2b]karbazolu a DIM, nebyly samostatně dostatečně účinné na indukci hepatálních enzymů, jako například cytochrom P450IA, nebo na inhibici mikrozomální aktivity aflatoxinu B1. Z toho autoři usuzují, že „úplný hepatální mix derivátů I3K může postačovat na poskytnutí obou modulačních odpovědí u potkanů.“22

Jak je uvedeno výše, každý z metabolitů má pravděpodobně cílený fyziologický účinek. Tyto individualizované funkce mohou být v souladu s různým umístěním metabolitů I3K v tkáních. Anderton a spol.23 prokázali, že I3C se po podání objevil v plazmě myších samiček dost rychle a pro další metabolity, včetně DIM, byl potřebný delší čas (dvě hodiny) na dosažení nejvyšší koncentrace v plazmě, ale přetrvávaly v tkáních déle než I3K. Indolo[3,2-b]karbazol nebyl zjištěn v plazmě, plicích, srdci, ledvinách nebo mozku, ale DIM a další metabolit I3K [2-(indol-3-ymetyl)-indol-3-yl] indol-3-ylmetan byl ve všech těchto tkáních zjištěn.
I přes užívání doplňku I3K se více přibližuje celé stravě (tj. kapustovité zelenině) než snížení I3K na jeho individuální produkty kondenzace. Nicméně je těžké prohlásit, zda izolované metabolity I3K ve srovnání s celou potravou nebo s I3K, pokud se podají odděleně od komplexního základu, ze kterého pocházejí, mohou působit odlišným způsobem nebo dokonce škodlivě.

SROVNÁVACÍ KLINICKÉ HODNOCENÍ: INDOL 3- KARBINOL A 3,3´-DIINDOLYLMETAN

Ve většině dosud realizovaných klinických studií byl častěji používán I3K než DIM. Vyhledávání v databázi Národní knihovny medicíny Spojených států amerických bez použití specifických omezení vyhledávání našlo celkem 452 referencí pro „indol-3-karbinol“ a 82 pro „3,3´-diindolylmetan“.24 Tyto reference se staly podkladem pro další výzkum na individuálním základě za účelem identifikace publikací klinického výzkumu. Výsledky přesnějšího hledání jsou v částech uvedených níže.

Během posledních 15 let bylo užívání I3K hodnocené u osob ve 13 publikovaných studiích (tabulka 1), celkový počet osob byl 333 (přičemž přibližně 293 osob užívalo I3K).25–37 Od roku 1991 probíhalo hodnocení přípravku I3K za účelem použití u více onemocnění, včetně pacientů s onemocněními vyvolanými lidským papilomavirem, jako je například rakovina děložního krčku26 a respirační papilomatóza,29–31 stejně tak jako u pacientek se zvýšeným rizikem karcinomu prsu25, 36, vulvární intraepiteliální neoplázií27 a systémovým lupus erytematosus32. Ve studiích, které používaly tyto metabolity jako klinicky sledované ukazatele, byly pozorovány příznivé změny v metabolismu estrogenu. Bylo prokázáno, že doplňky I3K se užívaly až 82 měsíců (6,8 roku) bez hlášených vedlejších účinků ve vztahu k I3K, což je důkazem dlouhodobé bezpečnosti.

Na rozdíl od více klinických studií s I3K bylo doposud publikováno pouze jedno klinické hodnocení u osob užívajících DIM. V této studii užívalo 10 postmenopauzálních žen s anamnézou rakoviny prsu v počátečním stadiu doplněk DIM (108 mg) po dobu 30 dnů.38 Užívání produktu DIM vedlo k příznivé změně v metabolismu estrogenu (i přes to, že nebylo statisticky významné).

Kompletní zprávu si můžete stáhnout zde: posouzeni.doc